Ticari Elektronik İletilere İlişkin Uyum Çalışmaları

Ticari Elektronik İletilere İlişkin Uyum Çalışmaları

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun[1] (“Kanun”) daha önce e-ticaret ve ticari elektronik iletilere ilişkin yeni düzenlemeler getirmişti. Kanun’un usul ve esaslarına ilişkin olarak 15 Temmuz 2015...
Kvkk Uyum Çalışmaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kvkk Uyum Çalışmaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ve ilgili mevzuatın iyi anlaşılması yükümlüklerin tam ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi için önem...
1 Temmuz 2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kira Hükümleri Üzerine

1 Temmuz 2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kira Hükümleri Üzerine

  Aşağıda yer verilen 6352 sayılı Kanun’un[1] 53. maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun[2] (“TBK”) 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddelerinin yürürlüğü kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel...
Geçit Hakkı Tesisi

Geçit Hakkı Tesisi

Ülkemizde arazilerin zamanla bir bütün olarak alınıp satılmasının güçleşmesiyle küçülen arazilerin kimisinin yol ile bağlantısının ortadan kalkmış olması ve kadastro çalışmaları sonucu yol ihtiyaçlarının belirmesi sebepleriyle geçit hakkı tesisi önem kazanmıştır....
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile İcra Takibi

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi bir ilamsız icra yoludur. Kişinin bu takip yoluna başvurulabilmesi için alacağının bir kambiyo senedine bağlanmış olması zorunludur. Kambiyo senetlerinden kasıt Türk Ticaret Kanunu’nda[1] düzenlendiği üzere poliçe,...